واحد های پولی :


جستجو در نتایج
اقلام موجود فروشگاه سارال
نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

ظروف غذاخوری آرکوپال
    سرویس ظروف سودو
        شش نفره
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 92012 ۴۳۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 92011 ۴۳۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 92015 ۴۵۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 92014 ۴۵۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 87041 ۳۹۸,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 87211 ۴۷۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 87210 ۴۷۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 87007 ۴۱۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 87021 ۳۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد87022 ۳۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 87052 ۴۵۵,۰۰۰ تومان
        حراج هفته سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 87044 ۳۸۰,۰۰۰ تومان
        حراج لومینارک فرانسه 19 پارچه 870046 ۲۷۰,۰۰۰ تومان
        حراج سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 87045 ۳۸۰,۰۰۰ تومان
        حراج هفته سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 87046 ۳۸۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 87092 ۴۷۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 52 پارچه لومینارک فرانسه کد 87016 ۴۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38پارچه لومینارک فرانسه کد 87094 ۳۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 87023 ۳۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 87051 ۳۴۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 87060 ۴۴۵,۰۰۰ تومان
        دوازده نفره
        سرویس 102 پارچه لومینارک فرانسه کد 87115 ۸۷۰,۰۰۰ تومان
    سرویس ظروف طرح دار
        شش نفره
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 92001 ۴۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 92044 ۴۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 45 پارچه لومینارک فرانسه کد 92888 ۷۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 91021 ۴۲۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 92024 ۴۲۵,۰۰۰ تومان
        حراج هفته سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 92023 ۴۲۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 92020 ۴۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 91099 ۵۶۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 56 پارچه لومینارک فرانسه کد 91125 ۶۲۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 90072 ۷۱۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 89074 ۷۴۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 19 پارچه لومینارک فرانسه کد 89075 ۴۵۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد88035 ۵۷۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 19 پارچه لومینارک فرانسه کد 88351 ۳۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 19 پارچه ارکوپال فرانسه کد88201 ۴۵۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 19 پارچه آرکوپال فرانسه کد 88391 ۴۱۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 46پارچه لومینارک فرانسه کد 91001 ۵۳۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 88071 ۷۱۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد88033 ۴۷۵,۰۰۰ تومان
        حراج هفته سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 88026 ۳۵۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 25 پارچه لومینارک فرانسه کد 85045 ۳۲۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 85076 ۴۳۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 85057 ۳۹۸,۰۰۰ تومان
        سرویس 19 پارچه لومینارک فرانسه کد 85054 ۲۵۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 85053 ۳۷۵,۰۰۰ تومان
        حراج هفته سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 79083 ۴۳۵,۰۰۰ تومان
        دوازده نفره
        سرویس 12نفره لومینارک فرانسه کد850157 ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 104 پارچه لومینارک فرانسه کد 85154 ۹۹۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 12 نفره لومینارک فرانسه کد 88126 ۹۸۰,۰۰۰ تومان
        سرویس لومینارک فرانسه 12 نفره کد 91011 ۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
    سرویس ظروف سیاه و سفید
        شش نفره
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 92019 ۶۱۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 92018 ۶۱۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 9205 ۶۱۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 9206 ۶۱۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 92021 ۴۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 92022 ۴۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 92016 ۷۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 92017 ۷۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 92014 ۷۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 92015 ۷۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 91085 ۶۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد91086 ۶۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد91087 ۶۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس38 پارچه لومینارک فرانسه کد88008 ۵۴۵,۰۰۰ تومان
        حراج سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 88081 ۵۴۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 19 پارچه لومینارک فرانسه کد 88082 ۳۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 19 پارچه لومینارک فرانسه کد 88083 ۳۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 91088 ۶۳۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 91881 ۶۳۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 90077 ۵۵۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 6 نفره 19 پارچه لومینارک فرانسه کد 90771 ۳۷۰,۰۰۰ تومان
        سرویس44پارچه لومینارک کد 90772 ۵۵۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 88061 ۴۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 19 پارچه لومینارک کد 88005 ۳۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 88051 ۶۳۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 19 پارچه لومینارک کد 88052 ۳۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک کد 88053 ۶۳۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک کد 85010 ۴۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 85011 ۴۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 91090 ۵۴۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 91091 ۵۴۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 90107 ۵۶۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 90106 ۵۶۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 88031 ۴۵۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 88032 ۴۵۵,۰۰۰ تومان
ظروف غذاخوری دورالکس
    سرویس ظروف دورالکس
    سرویس 30 پارچه دورالکس فرانسه BEAU RIVAGE PINK ۱۷۵,۰۰۰ تومان
    سرویس 30 پارچه دورالکس فرانسه BEAU RIVAGE MARINE ۱۷۵,۰۰۰ تومان
    سرویس 1+44 پارچه دورالکس فرانسه BEAU RIVAGE CREOLE ۲۶۵,۰۰۰ تومان
    سرویس 1+44 پارچه دورالکس فرانسه Lys Créole ۲۵۵,۰۰۰ تومان
    سرویس 30 پارچه دورالکس فرانسه LYS MARINE ۱۵۵,۰۰۰ تومان
    سرویس 44 پارچه دورالکس فرانسه VERMEIL ۲۴۵,۰۰۰ تومان
    ظروف باز دورالکس
        دودی بوریواژ
        بشقاب غذاخوری سایز cm 23.5 ۳۹,۵۰۰ تومان
        بشقاب سوپ سایز 21.5 cm ۳۸,۵۰۰ تومان
        بشقاب دسر سایز 19.5 cm ۳۶,۵۰۰ تومان
        نیم گود سایز 28 cm ۲۳,۰۰۰ تومان
        کاسه بزرگ سایز cm22.5 ۲۱,۵۰۰ تومان
        کاسه سالاد 18 cm ۱۵,۵۰۰ تومان
        کاسه کوچک سایز 12 cm ۲۹,۵۰۰ تومان
        لیوان 25 cl ۲۶,۵۰۰ تومان
        فنجان و نعلبکی سایز 18 cl ۵۲,۵۰۰ تومان
        صورتی بوریواژ
        بشقاب غذاخوری سایز cm 23.5 ۳۹,۵۰۰ تومان
        بشقاب سوپ سایز 21.5 cm ۳۹,۵۰۰ تومان
        بشقاب دسر سایز 19.5 cm ۳۶,۵۰۰ تومان
        کاسه کوچک سایز 12 cm ۲۹,۵۰۰ تومان
        لیوان 25 cl ۲۷,۰۰۰ تومان
        فنجان و نعلبکی سایز 18 cl ۵۲,۰۰۰ تومان
        کاسه بزرگ سایز cm22.5 ۲۶,۵۰۰ تومان
        کاسه سالاد 18 cm ۱۷,۰۰۰ تومان
        بستنی خوری ۵۴,۵۰۰ تومان
        آبی بوریواژ
        بشقاب غذاخوری سایز cm 23.5 ۳۷,۵۰۰ تومان
        بشقاب سوپ سایز 21.5 cm ۳۸,۰۰۰ تومان
        بشقاب دسر سایز 19.5 cm ۳۳,۰۰۰ تومان
        کاسه کوچک سایز 12 cm ۲۸,۵۰۰ تومان
        لیوان 25 cl ۲۶,۰۰۰ تومان
        فنجان و نعلبکی سایز 18 cl ۵۳,۰۰۰ تومان
        کاسه بزرگ سایز 22.5 ۲۱,۰۰۰ تومان
        کاسه سالاد 18 cm ۱۷,۰۰۰ تومان
        نیم گود سایز 28 cm ۱۹,۰۰۰ تومان
        دودی ساده
        بشقاب غذاخوری سایز cm 23.5 ۳۹,۵۰۰ تومان
        بشقاب سوپ سایز 21 cm ۳۹,۵۰۰ تومان
        بشقاب دسر سایز 19 cm ۳۴,۵۰۰ تومان
        کاسه کوچک سایز 10.5 cm ۲۶,۰۰۰ تومان
        لیوان 21 cl ۲۶,۰۰۰ تومان
        فنجان و نعلبکی سایز 22 cl ۵۱,۰۰۰ تومان
        کاسه بزرگ سایز cm 23 ۱۹,۰۰۰ تومان
        عسلی ساده
        آبی ساده
ظروف پذیرایی و آشپزخانه
    ظروف پذیرایی
    3 تکه آرکوپال ۵۸,۰۰۰ تومان
    Fenice candy dish 18x18 ۶۵,۰۰۰ تومان
    سینی پذیرایی مدل نگینی پایه دار ۳۷,۰۰۰ تومان
    سینی پذیرایی گلدار 1166 ۳۷,۰۰۰ تومان
    سینی پذیرایی گلدار 1155 ۳۷,۰۰۰ تومان
        Group D
        individ.bowl 15x14 Group D ۱۱۵,۰۰۰ تومان
        Plate 20x18,50 Group D ۱۱۹,۰۰۰ تومان
        Group L
        individ.bowl 19x11 Group L ۱۱۵,۰۰۰ تومان
        plate Group L ۱۸۵,۰۰۰ تومان
    ظروف کریستال
    Dessert plate 20 cm set of 6 ۱۸۵,۰۰۰ تومان
    CRISTAL D'ARQUES Paris 5/1 ۱۳۵,۰۰۰ تومان
    6 عد کاسه آجیل ۱۹۵,۰۰۰ تومان
    ظروف نوشیدنی
    Carre' tumbler dof 34cl ۷۸,۰۰۰ تومان
    Carre' tumbler hb 43cl ۷۹,۰۰۰ تومان
    Carre' tumbler of 28cl ۷۸,۰۰۰ تومان
    Concerto tumbler dof 37cl ۷۸,۰۰۰ تومان
    Concerto tumbler hb 41cl ۷۹,۰۰۰ تومان
    Concerto tumbler of 29cl ۷۸,۰۰۰ تومان
    Confetti set of 6 tumblers dof 32cl ۸۹,۰۰۰ تومان
    Confetti set of 6 tumblers hb 40cl ۸۷,۰۰۰ تومان
    Confetti set of 6 tumblers of 25cl ۸۴,۰۰۰ تومان
    Esa tumbler dof 34cl ۷۸,۰۰۰ تومان
    Esa tumbler hb 43cl ۷۹,۰۰۰ تومان
    Esa tumbler of 28cl ۷۷,۰۰۰ تومان
    Honey tumbler dof 37cl ۷۸,۰۰۰ تومان
    Honey tumbler hb 41cl ۷۹,۰۰۰ تومان
    Honey tumbler of 29cl ۷۸,۰۰۰ تومان
    Marquise tumbler dof 34cl ۷۹,۰۰۰ تومان
    Marquise tumbler hb 43cl ۸۵,۰۰۰ تومان
    Marquise tumbler of 28cl ۷۸,۰۰۰ تومان
    Pois tumbler hb 41cl ۷۹,۰۰۰ تومان
    Volubilis stemless cocktail 33cl ۷۸,۰۰۰ تومان
    Volubilis tumbler hb 40cl ۷۸,۰۰۰ تومان
    Volubilis tumbler hb 44cl ۸۲,۰۰۰ تومان
    Volubilis tumbler of 25cl ۷۵,۰۰۰ تومان
    پارچ و لیوان لومینارک کد 02004 ۵۲,۰۰۰ تومان
    پارچ و لیوان لومینارک کد 02006 ۵۲,۰۰۰ تومان
    پارچ و لیوان لومینارک کد 02009 ۵۸,۰۰۰ تومان
    پارچ و لیوان لومینارک کد 02007 ۵۵,۰۰۰ تومان
    پارچ و لیوان لومینارک کد 02003 ۵۲,۰۰۰ تومان
    پارچ و لیوان لومینارک کد 02001 ۵۲,۰۰۰ تومان
    پارچ و لیوان لومینارک کد 02002 ۵۲,۰۰۰ تومان
    پارچ و لیوان لومینارک کد 02012 ۴۵,۰۰۰ تومان
    پارچ و لیوان لومینارک کد 02014 ۵۵,۰۰۰ تومان
    سرویس چایخوری لومینارک کد 01001 ۴۸,۰۰۰ تومان
    چای خوری لومینارک کد 01003 ۲۶,۰۰۰ تومان
    چای خوری لومینارک کد 01004 ۲۷,۰۰۰ تومان
    سرویس چایخوری لومینارک کد 01007 ۴۸,۰۰۰ تومان
    چای خوری کد 01008 ۲۹,۰۰۰ تومان
    ست چایخوری لومینارک کد01009 ۴۸,۰۰۰ تومان
    سرویس قابلمه
    سرویس قابلمه SUNTOZA ۸۳۵,۰۰۰ تومان
زنگ تفریح
    کارت هدیه
        کارت هدیه با مبلغ های انتخابی
        کارت هدیه خرید 200000 ریالی ۲۰,۰۰۰ تومان
        کارت هدیه خرید 300000 ریالی ۳۰,۰۰۰ تومان
        کارت هدیه خرید 500000 ریالی ۵۰,۰۰۰ تومان
        کارت هدیه خرید 1000000 ریالی ۱۰۰,۰۰۰ تومان
        کارت هدیه خرید 2000000 ریالی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
    آموزش دسر
    آموزش آشپزی


ظروف غذاخوری آرکوپال
ظروف غذاخوری دورالکس
ظروف پذیرایی و آشپزخانه
زنگ تفریح

شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز


حراج استثنایی
۲۶ شهریور ۱۳۹۳ ۰۷:۲۸:۴۵ ب.ظ
روز مادر مبارک !
۳۱ فروردین ۱۳۹۳ ۰۸:۴۵:۰۵ ب.ظ
فروش ویژه
۶ اسفند ۱۳۹۲
آغاز پنجمین سال فعالیت
۱۵ بهمن ۱۳۹۲
بازاریابی و کسب درآمد آسان !
 


 

 

 

 

 Copy Right by : SARAL SHOP Co. 2010-2012

 

آسایشگاه خیریه کهریزک