واحد های پولی :


جستجو در نتایج
اقلام موجود فروشگاه سارال
نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

ظروف غذاخوری آرکوپال
    سرویس ظروف سودو
        شش نفره
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 92012 ۴۳۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 92011 ۴۳۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 92015 ۴۵۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 92014 ۴۵۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 87041 ۳۹۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 87040 ۳۹۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 87211 ۳۵۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 87210 ۳۵۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 87007 ۴۱۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 87021 ۳۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد87022 ۳۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 87052 ۴۵۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 87044 ۳۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 87045 ۳۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 87046 ۳۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 87092 ۴۷۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 52 پارچه لومینارک فرانسه کد 87018 ۴۵۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 60 پارچه لومینارک فرانسه کد 87019 ۵۵۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 52 پارچه لومینارک فرانسه کد 87016 ۴۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 52 پارچه لومینارک فرانسه کد 87015 ۴۵۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38پارچه لومینارک فرانسه کد 87094 ۳۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 87023 ۳۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 87051 ۳۴۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 87069 ۴۴۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 87060 ۴۴۵,۰۰۰ تومان
        دوازده نفره
        سرویس 102 پارچه لومینارک فرانسه کد 87115 ۹۴۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 102 پارچه لومینارک فرانسه کد 87118 ۹۴۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 95 پارچه لومینارک فرانسه کد 87116 ۹۴۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 96 پارچه لومینارک کد 87031 ۸۵۰,۰۰۰ تومان
    سرویس ظروف طرح دار
        شش نفره
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 92001 ۴۹۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 92002 ۴۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 45 پارچه لومینارک فرانسه کد 92888 ۷۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 91884 ۷۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد91885 ۷۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 91097 ۵۳۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 92005 ۳۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 91021 ۳۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 92024 ۳۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 92023 ۴۲۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 92020 ۴۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 91099 ۵۵۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 56 پارچه لومینارک فرانسه کد 91125 ۶۲۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 90072 ۶۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 90126 ۶۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 89074 ۷۱۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 19 پارچه لومینارک فرانسه کد 89075 ۴۴۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد88035 ۵۷۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 19 پارچه لومینارک فرانسه کد 88351 ۳۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 88002 ۶۶۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 19 پارچه ارکوپال فرانسه کد88201 ۴۷۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 88039 ۵۶۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 19 پارچه آرکوپال فرانسه کد 88391 ۴۳۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46پارچه لومینارک فرانسه کد 91001 ۵۳۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 88071 ۷۱۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد88033 ۴۴۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 88026 ۳۴۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 85045 ۳۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 85076 ۴۳۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 85057 ۳۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 19 پارچه لومینارک فرانسه کد 85054 ۲۴۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 46 پارچه لومینارک فرانسه کد 85053 ۴۴۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 790082 ۴۹۵,۰۰۰ تومان
        دوازده نفره
        سرویس 12نفره لومینارک فرانسه کد850157 ۹۵۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 104 پارچه لومینارک فرانسه کد 85154 ۸۹۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 12 نفره لومینارک فرانسه کد 88126 ۸۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس لومینارک فرانسه 12 نفره کد 91011 ۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
    سرویس ظروف سیاه و سفید
        شش نفره
        حراج سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 92019 ۵۲۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 9205 ۵۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 9206 ۵۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 92021 ۴۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 92022 ۴۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 92016 ۷۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 92017 ۷۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 92014 ۷۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 92015 ۷۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 91085 ۶۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد91086 ۶۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد91087 ۶۸۵,۰۰۰ تومان
        سرویس38 پارچه لومینارک فرانسه کد88008 ۵۲۵,۰۰۰ تومان
        حراج سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 88081 ۵۲۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 19 پارچه لومینارک فرانسه کد 88082 ۳۸۸,۰۰۰ تومان
        سرویس 19 پارچه لومینارک فرانسه کد 88083 ۳۸۸,۰۰۰ تومان
        سرویس 39 پارچه لومینارک فرانسه کد 91088 ۶۳۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 39 پارچه لومینارک فرانسه کد 91881 ۶۳۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 90077 ۵۳۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 6 نفره 19 پارچه لومینارک فرانسه کد 90771 ۳۶۰,۰۰۰ تومان
        سرویس44پارچه لومینارک کد 90772 ۵۳۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 88061 ۴۹۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 19 پارچه لومینارک کد 88005 ۳۳۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 88051 ۴۰۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 19 پارچه لومینارک کد 88052 ۳۳۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک کد 88053 ۴۰۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک کد 85010 ۵۲۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 85011 ۵۲۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 91090 ۵۴۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 91091 ۵۴۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 90107 ۵۶۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 44 پارچه لومینارک فرانسه کد 90106 ۵۶۵,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 88031 ۴۳۰,۰۰۰ تومان
        سرویس 38 پارچه لومینارک فرانسه کد 88032 ۴۳۰,۰۰۰ تومان
ظروف غذاخوری دورالکس
    سرویس ظروف دورالکس
    سرویس 1+44 پارچه دورالکس فرانسه BEAU RIVAGE CREOLE ۲۶۵,۰۰۰ تومان
    سرویس 1+44 پارچه دورالکس فرانسه Lys Créole ۲۳۵,۰۰۰ تومان
    سرویس 56 پارچه دورالکس فرانسه VERMEIL ۲۶۰,۰۰۰ تومان
    سرویس 30 پارچه دورالکس فرانسه LYS MARINE ۱۳۵,۰۰۰ تومان
    سرویس 30 پارچه دورالکس فرانسه BEAU RIVAGE MARINE ۱۵۰,۰۰۰ تومان
    سرویس 30 پارچه دورالکس فرانسه BEAU RIVAGE PINK ۱۶۵,۰۰۰ تومان
    ظروف باز دورالکس
        دودی بوریواژ
        بشقاب غذاخوری سایز cm 23.5 ۳۷,۵۰۰ تومان
        بشقاب سوپ سایز 21.5 cm ۳۶,۵۰۰ تومان
        بشقاب دسر سایز 19.5 cm ۳۱,۵۰۰ تومان
        دیس بزرگ سایز 36 cm ۲۳,۰۰۰ تومان
        نیم گود سایز 28 cm ۱۷,۰۰۰ تومان
        کاسه بزرگ سایز cm22.5 ۱۹,۵۰۰ تومان
        کاسه سالاد 18 cm ۱۲,۵۰۰ تومان
        کاسه کوچک سایز 12 cm ۲۷,۵۰۰ تومان
        لیوان 25 cl ۲۱,۵۰۰ تومان
        فنجان و نعلبکی سایز 18 cl ۵۱,۵۰۰ تومان
        صورتی بوریواژ
        بشقاب غذاخوری سایز cm 23.5 ۳۷,۵۰۰ تومان
        بشقاب سوپ سایز 21.5 cm ۳۷,۵۰۰ تومان
        بشقاب دسر سایز 19.5 cm ۳۳,۵۰۰ تومان
        کاسه کوچک سایز 12 cm ۲۷,۵۰۰ تومان
        لیوان 25 cl ۲۴,۰۰۰ تومان
        فنجان و نعلبکی سایز 18 cl ۴۹,۵۰۰ تومان
        کاسه بزرگ سایز cm22.5 ۲۳,۵۰۰ تومان
        کاسه سالاد 18 cm ۱۵,۰۰۰ تومان
        بستنی خوری ۵۳,۵۰۰ تومان
        دیس بزرگ سایز 36 cm ۲۳,۰۰۰ تومان
        آبی بوریواژ
        بشقاب غذاخوری سایز cm 23.5 ۳۵,۵۰۰ تومان
        بشقاب سوپ سایز 21.5 cm ۳۵,۰۰۰ تومان
        بشقاب دسر سایز 19.5 cm ۲۹,۰۰۰ تومان
        کاسه کوچک سایز 12 cm ۲۴,۵۰۰ تومان
        لیوان 25 cl ۲۱,۰۰۰ تومان
        فنجان و نعلبکی سایز 18 cl ۵۳,۰۰۰ تومان
        کاسه بزرگ سایز 22.5 ۱۸,۵۰۰ تومان
        کاسه سالاد 18 cm ۱۳,۵۰۰ تومان
        نیم گود سایز 28 cm ۱۶,۵۰۰ تومان
        دودی ساده
        بشقاب غذاخوری سایز cm 23.5 ۳۵,۵۰۰ تومان
        بشقاب سوپ سایز 21 cm ۳۵,۵۰۰ تومان
        بشقاب دسر سایز 19 cm ۲۹,۵۰۰ تومان
        کاسه کوچک سایز 10.5 cm ۱۹,۵۰۰ تومان
        لیوان 21 cl ۲۱,۰۰۰ تومان
        فنجان و نعلبکی سایز 22 cl ۴۹,۵۰۰ تومان
        کاسه بزرگ سایز cm 23 ۱۵,۵۰۰ تومان
        عسلی ساده
        آبی ساده
ظروف پذیرایی و آشپزخانه
    ظروف پذیرایی
    3 تکه آرکوپال ۵۸,۰۰۰ تومان
    Fenice candy dish 18x18 ۶۵,۰۰۰ تومان
    سینی پذیرایی مدل نگینی پایه دار ۳۷,۰۰۰ تومان
    سینی پذیرایی گلدار (گل درشت) ۳۷,۰۰۰ تومان
    سینی پذیرایی گلدار ۳۷,۰۰۰ تومان
        Group D
        individ.bowl 15x14 Group D ۱۱۵,۰۰۰ تومان
        Plate 20x18,50 Group D ۱۱۹,۰۰۰ تومان
        Group L
        individ.bowl 19x11 Group L ۱۱۵,۰۰۰ تومان
        plate Group L ۱۸۵,۰۰۰ تومان
    ظروف کریستال
    Dessert plate 20 cm set of 6 ۱۸۵,۰۰۰ تومان
    CRISTAL D'ARQUES Paris 5/1 ۱۳۵,۰۰۰ تومان
    6 عد کاسه آجیل ۱۹۵,۰۰۰ تومان
    ظروف نوشیدنی
    Carre' tumbler dof 34cl ۷۵,۰۰۰ تومان
    Carre' tumbler hb 43cl ۷۸,۰۰۰ تومان
    Carre' tumbler of 28cl ۷۵,۰۰۰ تومان
    Concerto tumbler dof 37cl ۷۵,۰۰۰ تومان
    Concerto tumbler hb 41cl ۷۸,۰۰۰ تومان
    Concerto tumbler of 29cl ۷۵,۰۰۰ تومان
    Confetti set of 6 tumblers dof 32cl ۸۲,۰۰۰ تومان
    Confetti set of 6 tumblers hb 40cl ۸۵,۰۰۰ تومان
    Confetti set of 6 tumblers of 25cl ۷۸,۰۰۰ تومان
    Esa tumbler dof 34cl ۷۵,۰۰۰ تومان
    Esa tumbler hb 43cl ۷۸,۰۰۰ تومان
    Esa tumbler of 28cl ۷۵,۰۰۰ تومان
    Honey tumbler dof 37cl ۷۶,۰۰۰ تومان
    Honey tumbler hb 41cl ۷۸,۰۰۰ تومان
    Honey tumbler of 29cl ۷۵,۰۰۰ تومان
    Marquise tumbler dof 34cl ۷۷,۰۰۰ تومان
    Marquise tumbler hb 43cl ۸۲,۰۰۰ تومان
    Marquise tumbler of 28cl ۷۵,۰۰۰ تومان
    Pois tumbler hb 41cl ۷۹,۰۰۰ تومان
    Volubilis stemless cocktail 33cl ۷۷,۰۰۰ تومان
    Volubilis tumbler hb 40cl ۷۸,۰۰۰ تومان
    Volubilis tumbler hb 44cl ۸۲,۰۰۰ تومان
    Volubilis tumbler of 25cl ۷۵,۰۰۰ تومان
    پارچ و لیوان لومینارک کد 02004 ۵۲,۰۰۰ تومان
    پارچ و لیوان لومینارک کد 02001 ۵۲,۰۰۰ تومان
    پارچ و لیوان لومینارک کد 02003 ۵۲,۰۰۰ تومان
    پارچ و لیوان لومینارک کد 02008 ۵۲,۰۰۰ تومان
    پارچ و لیوان لومینارک کد 02007 ۵۵,۰۰۰ تومان
    پارچ و لیوان لومینارک کد 02009 ۵۸,۰۰۰ تومان
    پارچ و لیوان لومینارک کد 02006 ۵۲,۰۰۰ تومان
    پارچ و لیوان لومینارک کد 02002 ۵۲,۰۰۰ تومان
    پارچ و لیوان لومینارک کد 02012 ۴۵,۰۰۰ تومان
    پارچ و لیوان لومینارک کد 02013 ۵۵,۰۰۰ تومان
    پارچ و لیوان لومینارک کد 02014 ۵۵,۰۰۰ تومان
    سرویس چایخوری لومینارک کد 01001 ۴۸,۰۰۰ تومان
    چای خوری لومینارک کد 01003 ۲۶,۰۰۰ تومان
    چای خوری لومینارک کد 01004 ۲۷,۰۰۰ تومان
    سرویس چایخوری لومینارک کد 01007 ۴۸,۰۰۰ تومان
    چای خوری کد 01008 ۲۹,۰۰۰ تومان
    ست چایخوری لومینارک کد01009 ۴۸,۰۰۰ تومان
    سرویس قابلمه
    سرویس قابلمه سریع پز SUNTOZA ۷۳۵,۰۰۰ تومان
    سرویس قابلمه SUNTOZA ۸۳۵,۰۰۰ تومان
زنگ تفریح
    کارت هدیه
        کارت هدیه با مبلغ های انتخابی
        کارت هدیه خرید 200000 ریالی ۲۰,۰۰۰ تومان
        کارت هدیه خرید 300000 ریالی ۳۰,۰۰۰ تومان
        کارت هدیه خرید 500000 ریالی ۵۰,۰۰۰ تومان
        کارت هدیه خرید 1000000 ریالی ۱۰۰,۰۰۰ تومان
        کارت هدیه خرید 2000000 ریالی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
    آموزش دسر
    آموزش آشپزی


ظروف غذاخوری آرکوپال
ظروف غذاخوری دورالکس
ظروف پذیرایی و آشپزخانه
زنگ تفریح

شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز


فروش ویژه
۶ اسفند ۱۳۹۲
آغاز پنجمین سال فعالیت
۱۵ بهمن ۱۳۹۲
بازاریابی و کسب درآمد آسان !

چرا لومینارک ؟

جهت اطلاع از اخبار فروشگاه (حراج ها .محصولات جدید و...)ایمیل خود را در این قسمت ثبت کنید.
 


 

 

 

 

 Copy Right by : SARAL SHOP Co. 2010-2012

 

آسایشگاه خیریه کهریزک